Ubezpieczenie OC dla lekarzy cz.1

Zawieranie przez lekarzy dobrowolnych umów OC jeszcze do niedawna było rzadkością. Po wejściu do Unii Europejskiej sytuacja ta uległa korzystnej zmianie. Rosnąca z każdym rokiem liczba spraw sądowych przeciwko lekarzom sprawiła, że wykupienie ubezpieczenia OC stało się bardzo popularne.
Lekarze to duża grupa zawodowa narażona na różnego rodzaju zdarzenia wymagające ubezpieczenia. Ryzyko i odpowiedzialność sprawiają, że lekarze zaczynają ubezpieczać się od odpowiedzialności cywilnej.

Zanim lekarz zdecyduje się na złożenie wizyty w firmie ubezpieczeniowej, warto by znał odpowiedź na kilka podstawowych pytań.
Pierwsze z nich dotyczy wysokości sumy ubezpieczenia. Do niedawna, gdy lekarz zatrudniony na etacie w szpitalu lub przychodni popełnił błąd w sztuce, narażony był na odpowiedzialność finansową w wysokości nie przekraczającej trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia, zgodnie z zapisem w Kodeksie Pracy, w art. 119 i 120. Pozostała część sumy odszkodowania pokrywał pracodawca.

Po wprowadzeniu umów kontraktowych sytuacja lekarzy uległa zmianie. Zgodnie z uregulowaniami prawnymi (Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów przyjmujących zamówienia na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń), wymaganą przez pracodawców sumą ubezpieczenia jest 200 tys. PLN. Ubezpieczenie powinno być zawarte najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podjęcia wykonywania pracy. Oznacza to, że wykupienie ubezpieczenia jest obowiązkowe. Warto zwrócić uwagę, że ubezpieczenie z tytułu pracy na kontrakcie nie chroni przed szkodami związanymi z przyjmowaniem pacjentów w prywatnym gabinecie, co oznacza konieczność wykupienia drugiej polisy.

Ubezpieczenie praktyki prywatnej

Lekarz ubezpieczający się z tytułu prowadzenia prywatnej praktyki bierze na siebie dużo większą odpowiedzialność niż w przypadku pracy w publicznym bądź niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Wynika to z większej ilości dodatkowych ryzyk na jakie jest narażony,  mianowicie:

• posiadanie nieruchomości i mienia ruchomego,
• przechowanie rzeczy pacjenta, pozostawianych w szatniach i poczekalniach,
• zobowiązania zaciągnięte wobec innych podmiotów.

Kalkulacja

Obliczając wysokość sumy ubezpieczenia warto wziąć pod uwagę ryzyko wyrządzenia szkody z tytułu wykonywanego zawodu. Jest ono największe zwłaszcza w przypadku przeprowadzania zabiegów operacyjnych, a także inwazyjnych badań diagnostycznych. Trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że w najbliższych latach wzrośnie liczba powództw cywilnych z tytułu błędnej diagnozy postawionej w oparciu o mammografię i usg. Pomocna w ustalaniu tej sumy jest także przeciętna wysokość zasądzanych odszkodowań. Obecnie średnio wynosi ona 50 tys. PLN, można się jednak spodziewać, że będzie rosła. Dodatkowo dobrze jest przy obliczeniach pamiętać, że górna granica odszkodowania nie jest określona, ponieważ w każdym przypadku decyzja należy do sądu.

Wybór firmy ubezpieczeniowej

O wyborze firmy ubezpieczeniowej nie powinna decydować wyłącznie wysokość składki. Bardzo ważne są opinie klientów o działalności ubezpieczyciela. Cennym źródłem informacji mogą być ci, którzy mieli okazję skorzystać z ubezpieczenia. Lepiej jest wybrać dużą firmę ubezpieczeniową o ustalonej i silnej pozycji na rynku ubezpieczeń, niż kierować się tylko wysokością proponowanej sumy ubezpieczenia.
Czytając ogólne warunki umowy należy zwrócić szczególna uwagę, czy ubezpieczeniem objęte są wszystkie wykonywane przez lekarza czynności zawodowe. Wiele firm pobiera dodatkowe opłaty za ewentualne szkody związane z przetaczaniem krwi oraz zakażeniem pacjenta wirusowym zapaleniem wątroby i HIV, a także udzielaniem pomocy ofiarom nagłych wypadków w wyjątkowych sytuacjach.

Wysokość składek

Jak wynika z danych wysokość składek pobieranych przez poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe jest zróżnicowana. Ostateczna kwota, jaką zapłacimy za dobre ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zależy od kilku czynników. Najważniejszy z nich to indywidualna ocena ryzyka ubezpieczeniowego.
Ustalając ryzyko firmy ubezpieczeniowe najczęściej biorą pod uwagę:

• rodzaj specjalizacji (lekarze wykonujący zabiegi przeważnie płacą więcej),
• stopień specjalizacji (zniżki do 10% za stopień specjalizacji),
• bezszkodowość (zniżki do 50%),
• ewentualne odszkodowania wypłacone w latach ubiegłych,
• stosowne klauzule i wyłączenia odpowiedzialności (objęcie ubezpieczeniem ryzyka zakażenia HIV, wirusowego zapalenia wątroby, itp.).

Warto jeszcze pamiętać o tym, że za ubezpieczenie zapłacimy mniej, jeśli opłacimy roczną stawkę z góry, będziemy kontynuować ubezpieczenie, wykupimy inne ubezpieczenia w tym samym towarzystwie oraz skorzystamy z ubezpieczeń grupowych.