Jaki zakres posiada ubezpieczenie OC pojazdu? Cz.3

Posiadacze pojazdów mechanicznych są zobowiązani na mocy prawa do kupienia ubezpieczenia OC swojego pojazdu. Trzecia i zarazem ostatnia część artykułu poświęcona jest zagadnieniom związanym z odszkodowaniem, sytuacjami wyłączeń oraz ze zwrotem składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Sprawdź aktualne informacje o ubezpieczeniu OC na rankomat.pl.

Kiedy musimy kupić ubezpieczenie OC pojazdu?

Na mocy prawa, każdy właściciel pojazdu jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC pojazdu:
•    najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów historycznych,
•    przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów mechanicznych i historycznych,
•    przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym, wprowadzanym do ruchu na terytorium naszego kraju nie posiada ubezpieczenia OC pojazdu,
•    przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, które nie zostały zarejestrowane,
•    przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów mechanicznych oraz historycznych, które nie zostały wcześniej dopuszczone do ruchu,
•    przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą, niedopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
•    najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
•    najpóźniej w dniu rozwiązania dotychczasowej umowy.

Odszkodowanie z tytułu OC

Z ubezpieczenia OC właściciela pojazdu przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem są odpowiedzialni za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Natomiast za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu uważa się szkodę powstałą przy wsiadaniu do pojazdu i wysiadaniu z niego, bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu, jak również podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń (OWU) opisane są sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności, a co za tym idzie nie zostanie z ich tytułu wypłacone odszkodowanie. Każda firma ubezpieczeniowa posiada napisane na własny użytek OWU, dlatego sytuacje wyłączeń mogą się  różnić. Najczęściej ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu, dotyczy to również sytuacji, kiedy właściciel pojazdu, któremu szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu, w którym szkoda została wyrządzona. Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty. Kolejne wyłączenie dotyczy utraty gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, itp. oraz szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia

Składkę ubezpieczenia OC możemy zapłacić jednorazowo lub w ratach. Jeśli zdecydujemy się na pierwszą opcję, to warto pamiętać, że istnieją sytuację, w których możemy otrzymać zwrot części składki. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje nam w przypadku:
•    wyrejestrowania pojazdu mechanicznego lub udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu w okolicznościach nie powodujących zmiany posiadacza,
•    odstąpienia od umowy ubezpieczenia,
•    rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez nabywcę pojazdu (zwrot składki przysługuje wówczas zbywcy pojazdu),
•    rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez właściciela pojazdu, wówczas zwrot składki przysługuje posiadaczowi, który zawarł umowę ubezpieczenia.

Kto jest uprawniony do przeprowadzania kontroli?

Do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC  pojazdu są uprawnione, m.in.: Policja, organy celne, Straż Graniczna, organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów, Inspekcja Transportu Drogowego. Za brak OC pojazdu grożą określone w ustawie kary: samochody osobowe 500 euro, samochody ciężarowe i autobusy 800 euro, pozostałe pojazdy 100 euro.