Jaki zakres posiada ubezpieczenie OC pojazdu? Cz.2

Właściciel pojazdu mechanicznego jest zobowiązany na mocy prawa do wykupienia ubezpieczenia OC. Jaki zakres ochrony posiada ta polisa? Jak wygląda procedura uzyskania odszkodowania? W dalszej części tego artykułu uzyskamy odpowiedzi na te i inne pytania.

Odszkodowanie jest celem każdego ubezpieczenia, kupujemy je bowiem po to, by w momencie zaistnienia nieszczęśliwych zdarzeń, które spowodują zniszczenie ubezpieczonego przedmiotu, otrzymać od ubezpieczyciela odszkodowanie na jego odkupienie bądź naprawę.  W przypadku ubezpieczenia OC sytuacja wygląda trochę inaczej, mianowicie ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej jest kierujący pojazdem względem pozostałych pojazdów, które uczestniczą w ruchu drogowym. Zatem, jeśli spowodujemy wypadek, w wyniku którego uszkodzeniu ulegną oba samochody uczestniczące w zdarzeniu, to nasz ubezpieczyciel pokryje wyłącznie koszty naprawy u poszkodowanego.

Sprawdź aktualne informacje o ubezpieczeniu OC na rankomat.pl.

Procedury odszkodowawcze

Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. Firma ubezpieczeniowa zobowiązana jest do wypłacenia odszkodowania w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego do tego, zawiadomienia o szkodzie. Ponadto ubezpieczyciel ma obowiązek udostępnić poszkodowanemu informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie wysokości odszkodowania. Osoba poszkodowana ma również prawo do zażądania pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń przekazanych informacji bądź umożliwienia wykonania i potwierdzenia kopii udostępnionych dokumentów, przy czym koszty dokonania wymienionych czynności obciążają osobę, która żąda tych czynności.

Obowiązki właściciela OC pojazdu

Właściciel pojazdu, który spowodował kolizję drogową zobowiązany jest do:
•    przedsięwzięcia wszystkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia,
•    starania się o złagodzenie skutków wypadku oraz zapewnienie pomocy lekarskiej poszkodowanym,
•    zapobieżenia, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody,
•    niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu, o ile doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo,
•    niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu towarzystwa ubezpieczeniowego, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując posiadane informacje.

Ponadto osoba, której odpowiedzialność jest objęta ubezpieczeniem obowiązkowym, a także osoba występująca z roszczeniem, powinny przedstawić towarzystwu ubezpieczeniowemu, Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu lub Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych posiadane dowody dotyczące zdarzenia oraz ułatwić im ustalenie okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkód. Do ich obowiązków należy również udzielenie pomocy w dochodzeniu przez towarzystwo ubezpieczeniowe, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych roszczeń przeciwko sprawcy szkody.

Informacje pozostałe

Jak już zostało powyżej wspomniane, właściciel pojazdu mechanicznego jest zobowiązany, na mocy prawa, do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Jeżeli właściciel pojazdu nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC została zawarta, nie powiadomi na piśmie towarzystwa ubezpieczeniowego o jej wypowiedzeniu, wówczas umowa zostaje automatycznie przedłużona na kolejny rok. Istnieją jednak sytuacje, w których nie dochodzi do zawarcia kolejnej umowy, m.in. jeżeli: nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy lub w    przypadku cofnięcia ubezpieczycielowi zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w przypadku ogłoszenia upadłości towarzystwa ubezpieczeniowego, ogłoszenia lub zarządzenia jego likwidacji.

W kolejnej części o podstawowych kwestiach związanych z ubezpieczeniem OC pojazdu zostaną poruszone m.in. zagadnienia dotyczące zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.