Ubezpieczenia na życie, cele i warunki ubezpieczenia.

Czy warto kupować ubezpieczenie na życie? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć w poniższym artykule.

Towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce dzielą swoje oferty na grupy zawierające, np.:

a)    ubezpieczenia ochronne,
b)   ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe,
c)    ubezpieczenia oszczędnościowe.

Ponadto – można dokupić umowy dodatkowe, które powodują rozszerzenie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego.

Dodatkowe umowy dotyczą ubezpieczenia:

– na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.  Osoba wskazana w umowie odbierze świadczenie w podwójnej wysokości sumy ubezpieczenia;
– ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.  Za określone w umowie trwałe inwalidztwo, spowodowane wypadkiem, ubezpieczony otrzymuje świadczenie, w wysokości zależnej od określonego % inwalidztwa oraz sumy ubezpieczenia;
– ubezpieczenie opłacania składki. W przypadku, gdy ubezpieczony stanie się trwale i całkowicie niezdolny do wykonywania pracy na skutek utraty zdrowia, towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje za ubezpieczonego opłatę składek ubezpieczeniowych. Bez zmian pozostają w dalszym ciągu wszystkie warunki umowy;
– ubezpieczenia na wypadek wystąpienia poważnych zachorowań. To ubezpieczenie dotyczy takich przypadków, jak: zawał serca, udar mózgu, nowotwór, niewydolność nerek i inne. W chwili wystąpienia i zdiagnozowania choroby, towarzystwo wypłaca ubezpieczonemu świadczenie w wysokości opisanej w polisie.

Znaczący wpływ na kalkulację składki w ubezpieczeniach na życie mają następujące czynniki:  wiek osoby ubezpieczonej,  płeć, stan zdrowia, wykonywany zawód, długość okresu ochrony oraz suma i rodzaj ubezpieczenia. Opisane wyżej czynniki mają bezpośredni wpływ na koszt ryzyka. Jeżeli ubezpieczony jest młody, zdrowy, wykonuje pracę biurową , mało jeździ samochodem, nie jest nałogowym palaczem i alkoholikiem, wybrał ubezpieczenie terminowe na życie na okres pięciu lat z niską sumą ubezpieczenia, to niewiele zapłaci towarzystwu ubezpieczeniowemu.

Z indywidualnie taryfikowanej  i wpłaconej składki za ubezpieczenie na życie,  niezależnie od jego rodzaju, potrącane są w pierwszej kolejności koszty związane z  zawarciem umowy i administrowaniem polisą. Wspomniane koszty są najwyższe w pierwszych dwóch latach trwania ubezpieczenia. Towarzystwo ubezpieczeniowe potrąca także koszty ryzyka, ponoszonego w przypadku konieczności wypłacenia umówionej sumy ubezpieczenia (wypłata może nastąpić nawet zaraz po zapłaceniu przez ubezpieczonego  pierwszej składki).
Składka pozostała po odjęciu wyżej opisanych kosztów, jest alokowana, czyli inwestowana przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Towarzystwo dzieli się wypracowanym zyskami z ubezpieczonym, dopisując je (w określonej proporcji) do wartości polisy. Musimy wszakże pamiętać, że towarzystwa ubezpieczeniowe to nie banki, tu w pierwszej kolejności płaci się za ochronę życia. Widzimy wyraźnie, że wszystkie wpłacane przez ubezpieczonego pieniądze są przeznaczone na pomnażanie naszego kapitału. Składka ubezpieczeniowa w ubezpieczeniach życiowych jest obliczana przy użyciu skomplikowanego narzędzia matematycznego. Oblicza się statystyczne ryzyko ubezpieczeniowe dla konkretnego ubezpieczonego. Ważnym jest tu wiek ubezpieczonego w chwili wykupienia polisy oraz okres, na jaki zawarto umowę ubezpieczenia. Zdarza się, że towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia zawarcia umowy ubezpieczenia.

W odróżnieniu od typowych ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczenie na życie jest umową wieloletnią. Składka ubezpieczeniowa, wyliczana w chwili zawierania umowy ubezpieczenia, musi mieć w perspektywie nawet kilkuletni czas trwania ubezpieczenia. W interesie towarzystwa ubezpieczeniowego jest, aby składka była dostosowana do rzeczywistego poziomu wypłat świadczeń. Zbyt niska składka przyniesie towarzystwu ubezpieczeniowemu straty, a zbyt wysoka pogorszy jego konkurencyjność na rynku ubezpieczeń, co może spowodować, że towarzystwo zbankrutuje.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe wnikliwie bada, czy klient może być zakwalifikowany do grupy standardowej, czy nie powinien  być zakwalifikowany do grupy zwiększonego ryzyka. Zwiększone ryzyko może być związane z wykonywanym zawodem lub uprawianym sportem czy hobby. Zwykle towarzystwa mają własne listy niebezpiecznych zawodów i dyscyplin sportowych oraz hobby. Jeżeli klient jest budowlańcem pracującym przy budowie metra, który w wolnym czasie uprawia motolotniarstwo, czy spadochroniarstwo, musi liczyć się z możliwością podwyższenia składki ubezpieczeniowej.