Jaki zakres posiada ubezpieczenie OC pojazdu? Cz.1

Ubezpieczenie OC pojazdu mechanicznego jest obowiązkowe na mocy prawa. Czym się kierować wybierając tę polisę? Czy możemy zawrzeć umowę krótkoterminową? Jaki zakres ochrony posiada ubezpieczenie OC? Odpowiedzi na te i wiele innych pytać dotyczących ubezpieczenia OC, znajdziemy w poniższym artykule.

Każdy z nas, kto posiada samochód, musi kupić ubezpieczenie OC dla tego pojazdu. Stajemy więc przed wyborem konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Zanim jednak wybierzemy ubezpieczyciela i podpiszemy umowę ubezpieczeniową, zastanówmy się, jaką wiedzę mamy na temat ubezpieczeń. Poniższe informacje pozwolą nam poznać wszystkie kwestie dotyczące ubezpieczenia OC.

Sprawdź aktualne informacje o ubezpieczeniu OC na rankomat.pl.

Na mocy prawa

Ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych określa zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów. Dokument ten zawiera również informacje dotyczące sposobu kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń oraz konsekwencje niespełnienia tego obowiązku.

Pojazdy podlegające obowiązkowemu OC

Wspomniana wyżej ustawa dokładnie określa rodzaj pojazdów mechanicznych, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Należą do nich:
•    pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepa określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym,
•    pojazd wolnobieżny w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników, posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa.

Ponadto obowiązkowemu ubezpieczeniu OC pojazdu podlegają również samochody historyczne, które są chwilowo wprowadzane do ruchu drogowego, tj.:
•    pojazd zabytkowy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,
•    pojazd wpisany do księgi inwentarza muzealiów zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach,
•    pojazd mający co najmniej 40 lat,
•    pojazd mający co najmniej 25 lat i uznany przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

Zakres ubezpieczenia OC pojazdu

Umowa ubezpieczenia OC obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotu objętego obowiązkiem ubezpieczenia za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, jak również szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność. Jeżeli z naszej winy doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego uszkodzone zostały oba pojazdy, to nasze ubezpieczenie OC pojazdu pokryje szkody u poszkodowanego, my natomiast nie otrzymamy żadnego odszkodowania na naprawę własnego pojazdu. W takiej sytuacji warto posiadać ubezpieczenie AC, które swoim zakresem obejmuje takie zdarzenie.

Wszystkie przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych stosuje się także do właścicieli pojazdów mechanicznych przed jego rejestracją, jak również pojazdów zarejestrowanych za granicą, niedopuszczonych do ruchu na terytorium naszego kraju oraz pojazdów historycznych, od chwili wprowadzenia tych pojazdów do ruchu.
Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych obejmuje swoim zakresem zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na zasadzie wzajemności, zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi.

Umowy krótkoterminowe

Standardowo umowę ubezpieczeniową zawieramy na okres 12 miesięcy, ale możliwe jest również podpisanie jej na krótszy, np. miesięczny okres. Umowę ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:
•    zarejestrowany na stałe, w przypadkach określonych w ust. 2,
•    zarejestrowany czasowo,
•    zarejestrowany za granicą,
•    pojazdem wolnobieżnym określonym w art. 2 pkt 10 lit. b,
•    pojazdem historycznym.

W drugiej części artykułu zostaną poruszone m.in. kwestie dotyczące procedur związanych z odszkodowaniem oraz sytuacji wyłączeń, za które towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowiada.