Ubezpieczenie OC architektów oraz inżynierów budownictwa

Osoby wykonujące zawód projektanta, architekta lub inżyniera budowlanego są zobowiązane do zawarcia „Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej projektanta, architekta lub inżyniera budowlanego”. Wymóg ten wynika z zapisów prawa budowlanego, a w szczególności normuje to Dz. U. Nr 41 poz. 367 z 2002 roku.

Aby wykonywać samodzielne funkcje w budownictwie, trzeba mieć uprawnienia budowlane, które nabywa się po spełnieniu wymogów określonych w prawie budowlanym. Każda osoba, która ma uprawnienia budowlane i chce je wykorzystywać, musi być wpisana na listę właściwej izby samorządu. Obowiązek ten wynika z ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (DzU z 2001 r. nr 5, poz. 42; zmiany opublikowane w 2002 r. w: DzU nr 23, poz. 221; DzU nr 240, poz. 2052; DzU nr 153, poz. 1271).

Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia OC?

Umowę ubezpieczenia OC zawiera się w terminie 30 dni od dnia wpisu na listę członków izb architektów lub inżynierów budownictwa, zwanych dalej izbami, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna architektów oraz inżynierów budownictwa za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

Zakres ubezpieczenia

W zakresie podstawowym ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania czyli:

– projektu
– nadzoru w budownictwie
– innych czynności w budownictwie, takich jak:
– ocena lokalizacji
– uzyskanie zgody władz lokalnych odnośnie warunków zabudowy, analiza życzeń Klienta i pomoc w określeniu programu budowy.

Dodatkowo zakres ochrony ubezpieczeniowej można rozszerzyć o:

– odpowiedzialność cywilną tzw. deliktową
– odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców
– odpowiedzialność cywilną za wykonywanie czynności w budownictwie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
– odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w wyniku zniszczenia, uszkodzenia, utraty dokumentów będących własnością lub powierzonych Ubezpieczającemu.

OC architektów i inżynierów budownictwa nie obejmuje szkód:

– wyrządzonych z winy umyślnej ubezpieczonego, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub sądu dyscyplinarnego;
– wyrządzonych osobom fizycznym zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub wykonującym roboty lub usługi na rzecz ubezpieczonego na podstawie umowy prawa cywilnego, powstałe w związku za świadczeniem pracy, robót lub usług na rzecz ubezpieczonego;
– powstałych po skreśleniu ubezpieczonego z listy członków Izby, a także w okresie zawieszenia w prawach członka Izby, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przed skreśleniem lub zawieszeniem;
– powstałych w następstwie działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, stanu klęski żywiołowej;
– wynikłych z przekroczenia ustalonych kosztów;
– powstałych w wyniku nałożenia kar umownych i kar administracyjnych;
– wyrządzonych wskutek naruszenia praw autorskich i patentów;
– powstałych w wyniku normalnego zużycia lub wadliwej eksploatacji obiektów budowlanych.

Suma gwarancyjna

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50.000 euro i ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy każdego roku. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia istnieje możliwość podwyższenia lub uzupełnienia sumy ubezpieczenia.

Co należy zrobić, gdy wydarzy się szkoda?

Jeśli ubezpieczony wyrządzi komuś szkodę, zawsze powinien dążyć do ograniczenia jej rozmiarów i poinformować o tym firmę ubezpieczeniową, w której wykupił polisę. Jest to podstawowy punkt ogólnych warunków ubezpieczenia we wszystkich towarzystwach. Poza tym należy zabezpieczyć dowody powstania szkody. Gdy może zachodzić podejrzenie, że sprawcą był jednak ktoś inny, właśnie ubezpieczony powinien postarać się ustalić – zaraz po stwierdzeniu szkody – kto za nią faktycznie odpowiada. Zakład ubezpieczeń ma prawo do uzyskania informacji o okolicznościach szkody natomiast ubezpieczony nie może odmówić przekazania tych informacji i złożenia wyjaśnień. Na żądanie towarzystwa trzeba też przedstawić dowody wystąpienia szkody.