Ubezpieczenie OC dla lekarzy cz.5

Podstawowym ograniczeniem odpowiedzialności jest wyłączenie z zakresu ochrony szkód wyrządzonych z winy umyślnej. Ten rodzaj winy charakteryzuje się po stronie lekarza zamiarem popełnienia czynu niedozwolonego. Oczywiście tego typu zamiar (który należy udowodnić) praktycznie, poza wyjątkowymi wypadkami, nie występuje w sprawach związanych ze szkodami medycznymi.

Oprócz winy umyślnej firmy ubezpieczeniowe nie obejmują ubezpieczeniem rażącego niedbalstwa. Brak jest co prawda w przepisach definicji tego pojęcia, ma ono bowiem charakter oceny i odniesieniu do każdego zdarzenia podlega wyrokowi sądu. Warto jednak pamiętać, że chodzi tu o niedbalstwo o cechach wyjątkowych, nieporównywalne z niedbalstwem obejmowanym ubezpieczeniem. Najdobitniejszym przykładem rażącego niedbalstwa może być dokonanie przez lekarza zabiegu medycznego po spożyciu alkoholu.

Inne ograniczenia zakresu ubezpieczenia to wyłączenie szkód:

–  wyrządzonych osobom bliskim ubezpieczonego lub osobom, za które ponosi odpowiedzialność,
–  powstałe wskutek niezabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia substancji chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych,
–  wyrządzone przez osobę, której w dniu zdarzenia powodującego odpowiedzialność nie przysługiwało prawo wykonywania zawodu lub czynności zawodowych określonego rodzaju,
–  wynikające z uszkodzenia kodu genetycznego,
–  wynikające z kar pieniężnych, w tym umownych oraz grzywien sądowych i administracyjnych, nałożonych na ubezpieczonego.

Czasami wyłączane są też szkody:

–  powstałe w następstwie niedotrzymania terminów świadczeń medycznych,
–  spowodowane wadą towarów dostarczonych przez ubezpieczonego.

Katalog ograniczeń zakresu ochrony zakładu ubezpieczeń może zawierać także inne wyłączenia.
Lekarz, któremu zależy na włączeniu do zakresu ubezpieczenia konkretnego ryzyka nieobjętego OWU, może podjąć negocjacje z firmą ubezpieczeniową, która w pewnych sytuacjach może, za dodatkową składką, określone ryzyko włączyć w zakres ochrony.

Poza postanowieniami dotyczącymi przedmiotu i zakresu ubezpieczenia OWU winny zawierać
informacje na temat sposobu ustalania składki ubezpieczeniowej, szczególnie zwyżek i zniżek. Istotne są też postanowienia dotyczące zawarcia, a jeszcze bardziej rozwiązania umowy ubezpieczenia. W ich ramach powinny być określone możliwości wypowiedzenia umowy i jego okres.