Ubezpieczenie OC dla lekarzy cz.4

Wzrost świadomości prawnej społeczeństwa jest zjawiskiem bardzo pozytywnym, w odniesieniu do zawodów medycznych skutkuje zdecydowanym wzrostem liczby roszczeń zgłaszanych przez pacjentów.

Błędy w sztuce, a to one właśnie stanowią główną przyczynę szkód, mogą przydarzyć się nawet najwybitniejszym specjalistom, dlatego też jedynym sposobem na zmniejszenie obaw przed konsekwencjami finansowymi jest ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu.

Zakres ubezpieczenia

Większość spośród trzydziestu kilku firm ubezpieczeniowych w Polsce, zajmujących się ubezpieczeniami majątkowymi, oferuje ubezpieczenie OC lekarzy. W ogólnych warunkach ubezpieczenia zakład określa wszystko to, co jest objęte ochroną ubezpieczeniową, przykładowo:

–  szkody związane z wykonywaniem zawodu,
–  błędy w sztuce,
–  szkody wyrządzone pacjentom lub osobom trzecim.

Jeżeli pewne fragmenty OWU pozostają niezrozumiałe, należy kontaktować się z ubezpieczycielem lub jego przedstawicielem w celu ich dokładnego wyjaśnienia. Istotnym jest jednak, że zgodnie z art. 12 ust. 4 nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 22 maja 2003 r.) wszelkie zapisy OWU budzące wątpliwości zawsze będą interpretowane na korzyść ubezpieczonego. Najistotniejsze w ogólnych warunkach ubezpieczenia są określające go ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności. Należy wziąć pod uwagę, że część zakładów obejmuje ochroną pewne ryzyka, a część nie.

Wyłączenia

Prawie wszystkie zakłady ubezpieczeń nie biorą odpowiedzialności za ryzyka powstałe w związku z wykonywaniem funkcji o charakterze administracyjnym, w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką organizacyjną służby zdrowia. Zdecydowana ich większość wyłącza też z zakresu ochrony szkody wynikające z zastosowania eksperymentalnych metod leczenia. Niektóre jednak, w sytuacjach wyjątkowych, decydują się za opłatą dodatkowej składki na objęcie ubezpieczeniem dwóch powyższych ryzyk.

Największe kontrowersje budzi wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka związanego z przeniesieniem chorób zakaźnych. Zdecydowana większość firm ubezpieczeniowych, pod warunkiem opłaty dodatkowej składki, dopuszcza możliwość objęcia tych szkód zakresem ochrony. Wymóg rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o tego typu szkody nakłada Narodowy Fundusz Zdrowia na podmioty, z którymi ma podpisane umowy (należy pamiętać, że organ ten nie jest udzielającym zamówienia na świadczenia zdrowotne w rozumieniu art. 35 a w zw. z art. 8 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, wobec czego może wymagać od podmiotów, z którymi podpisuje umowy, jedynie ubezpieczenia dobrowolnego. W praktyce takiego też wymaga, z reguły jednak oczekuje przy tym sumy ubezpieczenia w wysokości 200 tys. PLN, tj. takiej, jaka została określona w ubezpieczeniu obowiązkowym).