Ubezpieczenie OC dla lekarzy cz.3

Lekarze to duża grupa zawodowa narażona na różnego rodzaju zdarzenia wymagające ubezpieczenia. Ryzyko i odpowiedzialność sprawiają, że lekarze powinni ubezpieczać się od odpowiedzialności cywilnej. Ilość różnego rodzaju ubezpieczeń i określających je przepisów jest tak duża, że osobom postronnym niełatwo się w nich odnaleźć. Analiza wszystkich rodzajów ubezpieczeń przydatnych w życiu prywatnym i zawodowym lekarzy nie jest tu możliwa. Przedstawimy tu III część z nich.

Jeśli mowa o ubezpieczeniach OC dla lekarzy zachęcamy do ubezpieczania odpowiedzialności cywilnej także w życiu prywatnym. Jest to z reguły niedrogie, a bardzo korzystne ubezpieczenie, na podstawie którego firma ubezpieczeniowa przejmuje na siebie odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego i przez jego bliskich różnych czynności życia prywatnego, takich jak sprawowanie opieki nad małoletnimi dziećmi, uprawianie sportów, posiadanie zwierząt domowych itp.

Inne ubezpieczenia

Oczywiście poza ubezpieczeniami OC istnieje cały szereg ubezpieczeń majątkowych, chroniących lekarzy przed szkodami wyrządzonymi im a nie przez nich, jak w ubezpieczeniach OC). Zarówno lekarze prowadzący prywatne gabinety, jak też osoby fizyczne, posiadające budynki z wyposażeniem, w tym wszelkiego rodzaju urządzenia, mogą je ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia mienia. Paletę takich zdarzeń określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
Za zdarzenia te przyjmuje się na ogół:
–  pożar,
–  uderzenie pioruna,
–  wybuch,
–  powódź,
–  huragan,
–  usunięcie się lub zapadnięcie ziemi,
–  wydostanie się wody z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Przedmiotem ubezpieczenia może być zarówno mienie własne, jak i mienie powierzone ubezpieczonemu. Mogą to być też pieniądze, papiery wartościowe, biżuteria, złoto, itp.

Standardowym ubezpieczeniem majątkowym dla podmiotów lub osób prywatnych jest ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku. Włamanie rozumiane jest zwykle, jako zabór mienia, po uprzednim pokonaniu przeszkody fizycznej. Rabunek zaś utożsamiany jest zazwyczaj z rozbojem, który łączy się z doprowadzeniem poszkodowanego do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

Ubezpieczenie utraty zysku

Lekarze prowadzący działalność gospodarczą mogą także zawrzeć ubezpieczenie od utraty zysku. Przedmiotem ochrony jest tu przewidywany zysk, jaki dany podmiot osiągnąłby, gdyby jego działalność nie została zakłócona przez zdarzenie losowe, takie jak: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, itp.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego dla lekarzy

Warto też przemyśleć ubezpieczenie urządzeń elektrycznych od szkód elektrycznych, obejmujące ochroną czynne (zainstalowane) urządzenia zasilane prądem stałym lub zmiennym, do których mają zastosowanie przepisy normujące eksploatację techniczną. Ubezpieczyciel odpowiada tu za niewłaściwe działanie prądu elektrycznego lub elektryczności atmosferycznej.

Podobne do poprzedniego jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz danych i nośników danych, w którym przedmiotem ubezpieczenia są komputery, sieci komputerowe, systemy alarmowe, sprzęt elektroniczny, same dane i ich nośniki. Szkody, za które zwykle firmy ubezpieczeniowe biorą odpowiedzialność to następstwa działania ognia lub innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu obsługującego, uszkodzenia podczas przenoszenia (przemieszczania) oraz umyślnego działania osób trzecich.